Government Entity Direct Services LGBTQ+ Services Indirect Services Law Enforcement Eurasia Foundation Freedom Collaborative

Irehistro ang iyong organisasyon

Form ng Aplikasyon/Update sa Global Modern Slavery Directory (2024)

TUNGKOL SA GLOBAL MODERN SLAVERY DIRECTORY (Direktoryo ng Modernong Pang-aalipin sa Buong Mundo)

Ang Direktoryo ng Modernong Pang-aalipin sa Buong Mundo (GMSD) ay isang sama-samang pagsisikap para tukuyin at i-mapa ang mga organisasyong nag-aasikaso sa human trafficking, modernong pang-aalipin, at mga kaugnay na isyu sa buong mundo. Ang layunin ay lumikha ng isang resource na magagamit ng mga indibidwal at organisasyon upang kumonekta sa mga sangkot sa pagtugon sa human trafficking sa buong mundo. Nilalayon naming isama ang mga organisasyong hindi pagmamay-ari ng gobyerno (Mga Non-Pamahalaan Organisasyon NGOs), multilateral na institusyon, ahensya ng gobyerno, at ahensyang nagpapatupad ng batas, bukod sa iba pa.


Upang matiyak na matutugunan ng GMSD ang layunin nito na magbigay ng napapanahon at de-kalidad na mga referral upang matugunan ang mga natatanging pangangailangan ng mga survivor, ang bawat aplikasyon ay sinusuri at tinatasa bago idagdag sa GMSD. Hinihiling sa mga organisasyong interesadong mapabilang sa database na sagutin ang sumusunod na form. Dapat sagutan ang form na ito ng mga awtorisadong kawani ng organisasyon lamang. Hihilingin sa mga organisasyong kabilang na sa GMSD na kumpletuhin ang isang taunang proseso sa pag-update, na sinusuri at ina-update ang lahat ng field sa form na ito upang matiyak ang pagiging tumpak pati na rin punan ang bagong idinagdag na impormasyon na naglalayong mapabuti ang proseso ng referral para sa mga survivor.


Ang GMSD ay hindi nag-eendorso o nagpapatunay sa mga organisasyong kasama sa aming database. Ang iyong mga sagot sa mga tanong na nakalista sa ibaba ay makakatulong sa amin na matukoy kung natutugunan ng iyong ahensya ang pinakamababang batayan para sa pagsasama (criteria for inclusion), at upang matiyak na nakakatanggap ka ng mga angkop na referral batay sa iyong misyon, kapasidad, at lugar ng serbisyo. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa database, mga patakaran, at batayan sa pagsasama, i-click ang link na ito.


Inirerekomenda na lumikha ka ng isang login upang i-save ang iyong progreso at ipagpatuloy sa ibang pagkakataon, kung kinakailangan.


Kapag naisumite na ang form, maaaring mag-follow-up sa iyo ang kawani ng GMSD sa pamamagitan ng email o isang tawag sa telepono upang pag-usapan ang istruktura ng iyong ahensya, mga patakaran at pamamaraan sa paghahatid ng serbisyo, at available na serbisyo.


Kung nagbibigay ang iyong organisasyon ng mga serbisyo sa loob ng Estados Unidos, punan ang aplikasyon para sa National Human Trafficking Referral Directory, huwag punan ang form na ito.

IMPORMASYON NG PROVIDER NG SERBISYO


Kung isa kang provider ng serbisyong panlipunan o legal, piliin ang "Direktang Provider ng Serbisyo." Kung isa kang grupo ng komunidad, grupo sa pagtataguyod (advocacy group), o ahensyang hindi pagmamay-ari ng gobyerno na hindi nagbibigay ng mga serbisyong panlipunan o legal, piliin ang "Mga Hindi Direktang Serbisyo Lamang." Kung ang iyong organisasyon ay isang Hindi Direktang Provider ng Serbisyo, ang uri ng mga serbisyo ng referral ay dapat na limitado sa: Edukasyon/Pagsasanay sa Trabaho, Interpretasyon/Pagsasalin, Outreach/Kamalayan, Survivor Leadership, Pagsasanay, o Mga Pagkakataon sa Pagboboluntaryo.
IMPORMASYON SA PAKIKIPAG-UGNAYAN NG ORGANISASYON
Mga Numero ng Telepono:
Tandaan: kung gusto mong iwasan namin ang paglathala ng alinman sa sumusunod na impormasyon sa directory, maaari mong isaad ito sa sumusunod na seksyon. Kung bibigyan mo kami ng mga numero ng telepono para sa iyong organisasyon, punan ang mga field ng detalye para sa mga numerong iyon. Ang pagpalya sa pagbigay ng impormasyon ay makakaantala sa proseso ng pagsusuri. Kung pipiliin mong isapubliko ang mga numero ng telepono, ipapakita ang lahat ng impormasyon sa pampublikong website maliban kung iba ang isinaad.


Hal: 08:00 - 17:00 (Lunes-Sabado)Hal: 08:00 - 17:00 (Lunes-Sabado)Hal: 08:00 - 17:00 (Lunes-Sabado)

PISIKAL NA ADDRESS
Tandaan: kung gusto mong iwasan namin ang paglathala ng alinman sa sumusunod na impormasyon sa directory, maaari mong isaad ito sa sumusunod na seksyon.
Hal: www.globalmodernslavery.org
PAMPUBLIKONG IMPORMASYON AT GUSTONG PAMAMARAAN SA PAGKONTAK


SOCIAL MEDIA
Hal: www.facebook.com/polarisproject
Hal: www.instagram.com/polarisproject
Hal: www.twitter.com/polarisproject
Hal: www.youtube.com/polarisproject

Hal: LinkedIn, Blog, Pinterest, atbp.
Kung mayroon kang anumang mga tanong o alalahanin, mag-email sa global@polarisproject.org

Global Modern Slavery Directory
HEOGRAPIKONG LUGAR NG SERBISYO AT MGA WIKA
KARAGDAGANG IMPORMASYON SA LOKASYON
*Ipagpatuloy na punan ang form para sa tanggapang tinukoy sa Pahina 1. Para sa mga tanggapan ng bansa na nag-aalok ng iba't ibang serbisyo o gumagawa para sa iba't ibang populasyon, hinihiling namin na ilista nang magkahiwalay ang mga tanggapan sa GMSD (mangyaring pumunta sa link na ito upang punan ang isang form para sa bawat tanggapan). Hinihiling namin ito upang ang mga biktima at survivor na naghahanap ng mga serbisyo sa isang partikular na bansa ay matugunan nang tumpak at detalyadong impormasyon na makatutulong sa kanila na madaling mahanap ang pinakamahusay na resource na available.

Kung maglalagay ng higit sa isang bansa, paghiwalayin ang mga ito sa pamamagitan ng tuldok-kuwit(;)


Kung maglalagay ng higit sa isang wika, paghiwalayin ang mga ito sa pamamagitan ng tuldok-kuwit(;)

Ilagay ng anumang karagdagang impormasyon tungkol sa iyong kapasidad sa wika na maaaring maging kapaki-pakinabang para malaman ng mga gumagamit ng GMSD.
Kung mayroon kang anumang mga tanong o alalahanin, mag-email sa global@polarisproject.org
Global Modern Slavery Directory
MGA URI NG TRAFFICKING
Anong mga uri ng trafficking ang inaasikaso ng iyong organisasyon?
Piliin ang lahat ng naaangkop.

MGA URI NG POPULASYON
Anong mga populasyon ang pinaglilingkuran ng iyong organisasyon?
Piliin ang lahat ng naaangkop.
Nakikipagtulungan ba ang iyong organisasyon sa alinman sa sumusunod na populasyong nasa panganib?
Piliin lamang ang mga sumusunod na espesyalisasyon kapag bahagi ito ng pangunahing misyon/pokus ng iyong organisasyon upang paglingkuran ang mga grupong ito, na nagreresulta sa partikular na kadalubhasaan. Ipinagpapalagay na ang mga ahensya na walang “espesyalisasyon” sa paglilingkod sa mga populasyong ito ay mag-aalok pa rin ng mga serbisyo sa mga kliyenteng natutukoy sa mga populasyong ito at nakakatugon sa batayan ng ahensya sa pagiging kwalipikado (agency intake criteria).
Piliin ang lahat ng naaangkop.

MGA INDUSTRIYA/SEKTOR
Sa aling mga industriya napaharap ang iyong organisasyon sa trafficking?
Piliin ang lahat ng naaangkop.

MGA INILALAANG SERBISYO
MGA SERBISYONG IBINIBIGAY SA MGA BIKTIMA AT SURVIVOR NG HUMAN TRAFFICKING

Piliin ang lahat ng naaangkop AT maglagay ng mga tala ng paliwanag. Malaking tulong ang mga tala dahil nagbibigay ang mga ito ng ilang konteksto sa mga user at kawani ng GMSD. Dahil ginagamit din ng US National Human Trafficking Hotline ang GMSD kapag gumagawa ng mga referral para sa mga internasyonal na kaso, ang mga tala ay nakakatulong sa pagtukoy ng pinakamahusay na referral.Maging maingat sa pagpili ng mga populasyon na kwalipikado para sa bawat serbisyo (kabilang ang mga seleksyon mula sa bawat kategorya: edad, kasarian, uri ng trafficking, at nasyonalidad).


Piliin lamang ang mga serbisyong ibinibigay ninyo nang in-house.


Dahil sa layunin ng GMSD, ipagpapalagay na ang lahat ng serbisyong nakalista ay magiging available sa mga survivor at biktima ng human trafficking. Kung nagbibigay kayo ng mga hindi direktang serbisyo tulad ng pagsasanay, ilakip lamang ang mga serbisyong iyon na nauugnay sa human trafficking.

MGA SERBISYO PARA SA KOMUNIDAD
IBA PANG SERBISYO
Kung nagbibigay ang iyong organisasyon ng iba pang serbisyong hindi nakalista sa pahinang ito, piliin ang "iba pang serbisyo" sa ibaba at ilarawan sa ibinigay na kahon ng text.

Kung mayroon kang anumang mga tanong o alalahanin, mag-email sa global@polarisproject.org
Global Modern Slavery Directory
MGA DETALYE NG HOTLINE


Libre bang tumawag sa inyong hotline mula sa loob ng iyong bansa?

Makakatawag ba sa hotline ang mga nasa labas ng iyong rehiyon/bansa?

Tiyakin na ilakip ang code ng bansa.
Dapat ay isang URL ng website. Hal: https://humantraffickinghotline.org/chat

Mga oras at araw. Hal: 08:00 - 17:00 (Lunes-Sabado)

Mga oras at araw. Hal: 08:00 - 17:00 (Lunes-Sabado)

Mga oras at araw. Hal: 08:00 - 17:00 (Lunes-Sabado)

KARAGDAGANG IMPORMASYON


Kung mayroon kang anumang mga tanong o alalahanin, mag-email sa global@polarisproject.org
Global Modern Slavery Directory
TAONG SUMASAGOT SA FORM NA ITO - IMPORMASYON
Magbigay ng impormasyon tungkol sa taong sumasagot sa form na ito upang makontak kung sakaling mayroong anumang tanong tungkol sa mga sagot na ibinigay sa form na ito. Ang seksyon na ito ay para sa panloob na paggamit lamang, hindi ito mailalathala sa GMSD.
POINT OF CONTACT
MGA DETALYE NG IMPORMASYON SA PAKIKIPAG-UGNAYAN


PAANO MO NALAMAN ANG TUNGKOL SA GMSD?
MGA REFERRAL
Huwag mag-atubiling ibahagi ang link ng application, http://www.globalmodernslavery.org/apply, sa anumang iba pang organisasyon na maaaring gustong sumali sa GMSD.
Kung mayroon kang anumang mga tanong o alalahanin, mag-email sa global@polarisproject.org


This site is registered on wpml.org as a development site.